добре дошли в сайта на

                                                                                                                                        
   СТАТУТ
Народно читалище " Зора – 1928 " е традиционно и самоуправляващо се културно-просветно сдружение.
* Юридическо лице с нестопанска цел, читалището е регистрирано по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 СЕДАЛИЩЕ & АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ       
обл. Бургас
община Несебър
с. Оризаре  8248
ул.”Първи май” № 27

ПРАЗНИК на НЧ "Зора - 1928" :
11 явуари ( денят на основаването му)

  ЦЕЛИ
* Изграждане на динамична и многофункционална структура от културно-просветни, образователни и социални дейности на територията на населеното място за по-всеобхватно приобщаване на  обществеността  към ценностите на науката, културата и изкуството.
* Съхранение и утвърждаване на народните традиции, празници и обичаи
* Възпитание и утвърждаване на национално и европейско самосъзнание
* Самоутвърждаване на НЧ " Зора - 1928 " като динамичен културно-просветен и информационене център
*Запазване на обичаите и традициите на българина


НАСТОЯТЕЛСТВО 

  1. 1. Радостина Добрева - Иванова /Председател НЧ /
  2. 2. Красимира Добрева
  3. 3. Стоянка Либчева
  4. 4. Лилия Стоянова  
  5. 5. Жана Кръстева                                                          


 ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
1. Желязка Иванова
2. 
Янка Стоянова
3. 
Петранка Василева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НЧ : 
Радостина Добрева - Иванова
СЕКРЕТАР :  Димитринка Георгиева


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg